Tep je indikátor zdravia

| text: JIM STOPPANI  | foto: Stockbyte/Corbis

137 TEDGE05 RRDSrdcová frekvencia napovie pomerne mnoho o zdraví jedinca. Jej typická pokojová hodnota u dospelého človeka je medzi 60 až 80 údermi za minútu. Telesne zdatní ľudia majú tendenciu k nižšej frekvencii. Ak je teda vaša srdcová frekvencia v pokoji na dolnej hranici tejto škály, je váš zdravotný stav lepší. Vyššia hodnota signalizuje zhoršený zdravotný stav. Štúdia prezentovaná na kongrese American Heart Association v Chicagu v roku 2008 dokonca poukázala na tesný vzťah medzi zmenami srdcovej frekvencie, vekom a rizikom úmrtia.

Francúzski vedci sledovali zdravotné anamnézy 4320 mužov vo veku od 42 do 53 rokov. Účastníci boli do štúdie zaradení v rokoch 1967 a 1972 a v priebehu nasledujúcich piatich rokov absolvovali lekárske vyšetrenia. Okrem typického fyzikálneho vyšetrenia im urobili aj biochemickú analýzu vzoriek krvi, elektrokar- diogram a merali pokojovú srdcovú frekvenciu.

Vedci sledovali mužov viac ako 20 rokov. V tomto období zomrelo z rôznych príčin, vrátane srdcovo-cievnych ochorení, 1118 sledovaných osôb. Keď vedci dávali do súvislosti zmeny srdcovej frekvencie v priebehu päťročného sledovaného obdobia, zistili niekoľko zaujímavých vzťahov. Muži, ktorých srdcová frekvencia sa zvýšila o viac ako 7 úderov za minútu, boli vystavení 50% riziku úmrtia, kým muži, ktorých srdcová frekvencia poklesla o viac ako 7 pulzov za minútu, boli vystavení iba 20% riziku úmrtia.

Výskumníci z toho usúdili, že pokojová srdcová frekvencia a jej zmeny môžu byť nezávislým rizikovým faktorom úmrtia a že jedinci, u ktorých dochádza k zvyšovaniu pokojovej srdcovej frekvencie v priebehu niekoľkých rokov, by mali byť podrobení ďalšiemu vyšetreniu na objasnenie príčin týchto zmien.

Ak sa chcete uistiť, že ste zdraví, merajte a zaznamenávajte si pravidelne svoju srdcovú frekvenciu. (Postupujte podľa návodu, ktorý uvádzame v tabuľke Ukazovateľ zdravia.) Ak dochádza k jej zvyšovaniu, poraďte sa s lekárom.

 

Ukazovateľ zdravia

Držte sa našich odporúčaní a sledujte svoju pokojovú srdcovú frekvenciu, ktorá je ukazovateľom zdravia.

  • Merajte si srdcovú frekvenciu ráno, predtým, ako vstanete z postele.
  • Merajte svoj pulz na zápästí (na strane palca na vnútornej strane zápästia) prostredníkom celú jednu minútu.
  • Zaznamenávajte si hodnoty počtu úderov za minútu a dátum, robte tak tri po sebe nasledujúce dni a zoberte priemernú hodnotu z troch meraní.
  • Vykonávajte takúto procedúru každých 6 mesiacov.
  • Ak zistíte, že vaša srdcová frekvencia sa rokmi zvyšuje, poraďte sa s lekárom.

Zmerajte si tep a zistíte, ako ste na tom so zdravím.