Otvorený list vláde od Únie fitness centier Slovenska: čítajte do konca!

Vážená pani prezidentka, pán premiér, páni ministri, poslanci národnej rady SR a novinári,

Vo víre posledných udalostí na slovenskom politickom a spoločenskom živote, chcem po 100x poukázať na devastujúce následky Vládnych opatrení na podnikateľský segment Fitness Centier a športovísk. Dôvodom je aj stretnutie s pánom Hegerom, ktorého súčasťou sme na základe rozhodnutia pána Vonsa neboli. Pracovná skupina, mala absolútne nešťastné zloženie, no vítame fakt, že aspoň niečo sa deje.

NESÚHLASÍME, VŠAK S NEPERSPEKTÍVNYM ZARADENÍM DO SCHÉMY BEZ POMOCI. JE TO NEEFEKTÍVNA POMOC!

Dovoľte mi predložiť sumár potrieb tohoto segmentu, tak, aby mal efektívnosť pri pomoci podnikateľom a zároveň chránil do maximálnej možnej miery štátny rozpočet. Zároveň, aby sa predišlo možnosti duálnych platieb, podvodov na štátnych subvenciách a samozrejme, aby naše prevádzky mohli v budúcnosti čerpať zdroje z programu obnovy Európskej únie.

1. Úprava živnostenského zákona

Pri vyhlasovaní vládnych nariadení, došlo v každom jednom prípade k spochybeniu dodržiavania opatrení a mylnému výkladu v rámci našej komunity po stovkykrát. Dôvodom bol fakt, že fitness centrá, či vnútorné športiviská nemajú svoju jednotnú špecifikáciu v živnostenskom zákone.

Príklad: verejný baner na TB premiera, či vyhláška hlavného hygienika:

Fitness Centrá sú zavreté.

Z pohľadu tohoto nariadenia by malo zatvoriť cca 330 prevádzok na Slovensku, ostatné zariadenia (cca 1500), ktoré sú de facto Fitness

Centrá podnikajúce na živnostiach:
1. Služby pre verejnú hygienu obyvateľstva
2.Vnútorné športovisko pre telesnú výchovu a šport
3.Starostlivosť o ľudské telo
4. Zariadenie pre rekondíciu a rekonvalescenciu

MOHLI PODĽA ZÁKONA ostať otvorená, lebo uvedené nariadenie ich nezahŕňalo.

Prečo je veľmi dôležitá zmeniť predmetný stav, je nadstavenie štátnej pomoci pre segment Fitness Centier (čisto komerčnej živnostenskej platformy)je fakt, že nie sme športové kluby, špecifikácia našich potrieb je odlišná od iných služieb a kritéria fondov Európskej únie, či štátnej pomoci budú určite požadovať jasnú špecifikáciu doručenia fondov. Dnes v jednom fitness centre posobí aj 10 fiktívnych klubov(dotacie národných zvazov)plus poberanie normatívov od Ministerstva školstva cez centrá voľného času, no majiteľ a štatutár je jeden, prípadne manželka-syn-dcéra.Jedná sa o možno 5% z celkového počtu skutočných komerčných fitness centier.

Odelenie od športu je prioritou. Bez novely zákona, nebude možné sledovať finančné toky štátu z Národných športových zväzov do športových klubov Kulturistiky a Fitness, ktoré sú v drvivej väčšine občianske združenia s nulovými nákladmi na prevádzku, nakoľko nie sú nájomcami a prevádzkovateľmi v 99% prevádzok v SR. Dnes niekoľko 10tok fitness centier fakticky netrpí krízou, lebo dotácie SAKFST sú použiité na ich prevádzku. Majiteľ športového klubu a fitness centra je tá istá osoba. V súčasnom stave by tá istá osoba mohla požiadať aj o dotáciu pre fitness centrum živnosť, čomu je nutné predchádzať. Často krát však može ísť aj o dva rozdielne právne subjekty na tej istej prevádzke.

Úpravou živnostenského zákona, by sa predchádzalo duálnemu čerpaniu štátnych zdrojov a subvenčným podvodom. Ďalej by pomohla PO a FO podnikajúcim v tomto sektore vytvoriť špecifickú jednoduchú a vecnú schému pre podporu z programu obnovy v postkovidovom období.

2. Dlhová brzda, alebo exekučná amnestia

Ako sme už 20.10.2020 zaslali úradu vlády, ministerstvu spravodlivosti a ministerstvu hospodárstva, pomoc by mohla spočívať v tomto opatrení, bez dopadu na štátny rozpočet.

Uvedené opatrenia by mali rozmery pomoci, ktoré naše prevádzky nutne potrebujú:

a) Poškodenie kredit ratingu v dôsledku 100% výpadku tržieb, vyradilo naše prevádzky zo všetkých bankových služieb a to aj pôžičiek na prekleňovacie úvery so zárukou štátu. Drobné či vačšie nedoplatky nám spôsobili delikvenciu, ktorá poškodí naše subjekty minimálne na 5 rokov z pohľadu bánkových pravidiel. Naše firmy sú už dnes z pohľadu rizikovosti zaradené na čiernu listinu od apríla 2020 všetkých komerčných bánk. Uvedené platí aj pre firmy bez delikvencie. Z pohľadu hospodárenia sú firmy Fitness Centier bez štátnej pomoci, bez možnosti bankových úverov(prekleňovacie) a majú 100% straty príjmov.

b) Veľké množstvo FC je v podnájme, kde zriaďovateľom je štát. Z dôvodu rozpočtových pravidiel VUC, mestá, školstvo atd neodpustili Fitness centrám ani cent. Rovnako mnoho komerčných prenajímateľov neposkytlo úľavu na nájme a dnes majú prevádzky desaťtisícove dlhy. Pokiaľ by sme aplikovali dlhovú brzdu na základe hore uvedených skutočností s 5 ročným konsolidačným obdobím, mohli by sme prevádzkam otvoriť dvoje dverí.

1) čerpať úvery a splatiť dlhy tam, kde je to akútne. Úhrady pre prenajímateľov zo strany štátu

2) ochránili by sme ich pred násilným vysťahovaním.

3. Štátna pomoc vo výške 80% prevádzkových nákladov.

Špecifické určenie prevádzkových nákladov na položky vyplývajúce zo zmlúv sieťových odvetví, nájomných zmlúv, zmlúv s operátormi, účtovnícke zmluvy a zmluvy o komunálnych službách sú ľahko dokladateľné. Zároveň pri kontrolách zo strany FS je jednoduché preverenie subjektov na princípe párovania faktúr v účtovníctve.

Príklad: Firma XY s rozlohou 800 m2
Nájomné: 3000 €
Elektrika: 500 €
Plyn: 500 €
Komunálne poplatky: 1600 €
Účtovníctvo: 200 €
Internet: 40 €
Celkom náklady: 5840 € mesačne

V prípade uznania štátnej pomoci vo výške 80% prevádzkových nákladov boli podľa princípu solidarity podmienky nasledovné:

Štátna pomoc: 4672 eur
Majiteľ 1168 eur

Pri pohľade na reálne hospodárenie fitness centier v porovnaní s inými segmentami v oblasti služieb je nutné posúdiť tieto faktory:

  1. Stratili 100% tržieb a ich príjem
  2. Podnikanie je postavená na návštevnosti ľudí, možnosti predaja služieb cez okienko, donáškou či internet nie sú možné
  3. Celková ziskovosť FC v porovnaní s inými segmentami nie je na tekej
    úrovni, aby prevádzky mohli tvoriť zisk za účelom tvorby rezerv a to ani
    v prípade veľkých komerčných sietí

Pri viacerých diskusiách sme porovnávali možnosti rovnakého uplatnenia schémy Ministerstva Dopravy pre Cestovný ruch a gastro.

10% tržieb za maximálnej optimalizácie by pri identickom príklade firmy XY prinieslo štátnu subvenciu maximálne vo výške 1500 eur. Na majiteľovi prevádzky by ostal náklad vo výške 4340 eur. V prípade, že by patril do tej menšej skupiny a uplatnil by si nájom po dohode s prenajímateľom, znížil by svoj personálny náklad o ďalších 1500 eur. Celkom by mu ostalo k mesačnej úrade 2840 eur. Keď si vezmeme do úvahy, že fitness centrá sú zavreté už viac ako 300 dní, uvedený majiteľ by za toto obdobie, bez akýchkoľvek tržieb mal vyprodukovať 28400 eur bez príjmu.

V súhrne schéma pre CR umožňuje prevádzkam získať tržby cez rozvoz, okienkový predaj, či e-shopy. Rovnako tržby reštaurácii s podstatne menšími rozlohami majú nižšie prevádzkové náklady a podstatne vyššie tržby, z ktorých sa počíta percentuálna štátna pomoc. Na základ týchto faktov je jasné, že schéma pomoci pre CR nie je vôbec vhodná pre prevádzky fitness centier a vnútorných športovísk.

Zhrnutie zásadných rizík pri tvorbe výnosu štátnej pomoci pre fitness centrá.

Oddelenie podnikania v oblasti fitness centier od športu a tým ochranu duálneho čerpania zdrojov zo strany športových klubov na tú istú prevádzku.

Zamedzenie čerpaniu zdrojov PO a FO na základe tržieb, ktoré používajú e-shop, priemyselnú výrobu či kultúrno-športové podujatia pod jednou registračnou pokladňou. V prípade 80% paušálu prevádzkových nákladov, bude tiež nutné ako u PO tak aj FO dozrieť najme u vlastníkov budov, koľko m2 je aktuálna prevádzka fitness centier. (mnoho majiteľov má v podnájme ďalšie subjekty)

Dôkladná analýza Ministerstva Financii, Národnej Banky Slovenska a komerčných bánk pri nadstavovaní zvýhodnených bankových produktov pre celý segment služieb tak, aby boli v súlade s nariadeniami ECB. Podpora z prvej vlny 300mil na prekleňovacie úvery sa práve kvôli absencii tejto analýzy minula účinkom v oblasti sektoru služieb.

Stanovenie dlhovej brzdy a exekučných amnestii striktne na obdobie od 1.2.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie na výlučne prevádzkové náklady bežného charakteru. Tento nesmierne účinný a lacný nástroj na ochranu fitness centier, nesmie byť zneužitý na ochranu neobvyklých nákupov a obstarávanie majetku.

Záver

V dôsledku dlhodobej absencie záujmu o rokovanie s Úniou Fitness Centier Slovenska si dovoľujem takto komplexnejšie odoslať tento mail.
Samozrejme, že je nutné nadstaviť pre ďalší výnos ešte veľa detailov, ale je zrejmé, že skupiny zostavované politickými nominantami majú prednosť pred jedinou stavouskou organizáciou fitness centier na Slovensku a s tým nedokážeme nič urobiť. Tento mail však má predovšetkým poukázať na možné efektívne riešenia pre reálne prevádzky fitness centier poctivo podnikajúce v tomto segmente. Je pre nás nepredstaviteľné, že prezident Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness, advokát jednej z piatich sietí, či vlastníčka priemyselnej výroby mohli reprezentovať záujmi 100viek štandardných prevádzok, ale neostáva nám nič iné ako to akceptovať. Veríme tomu, že riziká vyplývajúce z politickej loby, klientelizmu a záujmových skupín zneužívajúcich subvenčné nástroje štátu ste vyhodnotili. Sieť Golem v zastúpení pán Lasz mala podľa našich informácii 100% odpustenie nájmu zo strany Auparku, kde sídli drvivá vačšina ich prevádzok. Je preto veľmi rentabilné, aby práve táto sieť mala záujem na presadení 10% z tržieb.

Pre širokú podnikateľskú verejnosť v oblasti fitness centier, je táto schéma takmer bez efektu na spôsobené škody.

S pozdravom

Predseda Únie fitness Centier Slovenska
Pavel Kiseľ